BAHAN SIARAN PEDESAAN DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA

BAHAN SIARAN PEDESAAN DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA

H   A  R  I              ;  JUM’AT

T A N G G A L      ;  23 OKTOBER 2009

J  A  M                  ;  11.30 s/d 12.00 WIB

DI RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN

Gendhing…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Assalamu’alaikum wr. Wb.

Para pamiarsa, sugeng siang sugeng pinanggih malih kaliyan kulo saking  Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Klaten.

Para kadhang sutresno ing padhusunan, sak derengipun siaran kawiwitan , sumonggo kulo dherekaken sesarengan ngaturaken puji syukur wontenngarsanipun Gusti Allah , inggih awit saking keparengipun lumunturing sih kenikmatan ingkang kaparingaken dhumateng kito sami, inggih awujud kasarasan, kawilujengan, panjang yuswo lan sakpiturutipun.  Langkung-langkung para kadhang mitro ing  padhusunan ingkang sampun saged nyekapaken tugas kewajiban ayahan kanthi sae, ingkang puniko mugi-mugi Allah tansah paring rachmat saha hidayahipun dhumateng kito sami, saged damel santosaning budi, tansah winengku ing karaharjan. Amiiin, amin yarobul’alamin.

Para  kadhang , wonten  ing siaran siang puniko badhe kulo aturaken  ‘ BABAGAN RIWAYATIPUN              P UJONGGONAGENG  R.Ng.  RONGGOWARS ITO  ‘ Ingkang mapan wonten  Desa  Palar ,Kec. Trucuk, Kabupaten Klaten.

Para kadhang sutresna, Desa Palar  sampun kondhang wiwit rumiyin  kabektosaking hasil taneman soto, soho usaha lempengipun  [tetedan ingkang kadamel saking beras ketan] kados karak. Kajawi kasebat ing nginggil, ugi wontenipun pasareyan [ makam ] Pujonggo Ageng Kraton Surakarta Hadiningrat asma Raden Ngabehi Ronggowarsito III ingkang kondhang kaloka, kajono priyo saindenging Nusantoro.  Arah lan tebihipun saking kitho Klaten kirang langkung antawis 12 km arang mangidul wetan pasareyan puniko dening masyarakat dhusun Palar dipun anggep keramat utawi wingit, panganggep puniko ngantos dumugi tlatah Surokarto lan Nusantoro umumipun.

Ingkang sami sumarte wonten ing pasareyan Palar antawisipun ;

  1. Makam Krt. Sujana Pura [ Paneran Karang Gyam]
  2. Makam K.A.  Nayamanggala
  3. Mkam KRT. Wangsabaya
  4. Makam K.A. Nayatruna
  5. Makam Tirtadrana
  6. Makam R. Bagus Tlaga l;an R. Bagus Gumuyur kekalihipun putro kembar
  7. Makam RNg. Sudiradirja I [ Gantang]  Pangripto tembang macapat cengkok Palaran
  8. Makam RNg. Ronggowarsito III
  9. Makam kerangka  Tuan Carel Frederik Winter lan isteri   piyambakipun  kanca kaliyan Sang Pujonggo, dados guru basa  jawa.

Kajawi  makam kasebat ing nginggil ugi wonten sumur kuno , antawisipun 9 makam kasebut ingkang saged dipun kenal dening masyarakat umum inggih makamipun RNg. Ronggowarsito III , kados pundi kok mekaten?  Inggih  sebab kala sugengipun Panjenengannipun ageng sanget lelabetannipun tumrap dhateng masyarakat, Nusa lan  Bangsa.

Kacetha kaserat ing buku ciptaannipun kanthi susunan basa ngkang endah kasusastrannipun lan inggil sanget pigunanipun tumrap manungsa ingkang betahaken . Kanthi mekaten Panjengannipun pikantuk gelar ‘ PUJANGGA AGUNG’ cocok ugi kaliyan   ngendikanipun suwargi Bp. Profesor Mr. Muhammad Yamin nalika Panjenengannipun rawuh ing pasareyan Th. 1935 Panjenengannipun nyebat ‘PUJANGGA BESAR’ kabekta saking inggiling kasusastranipun, sakti lan filsafatipun. RNg. Ranggawarsita kondhang menggah kasusastranipun, kacetho saking kathahipun buku karya tulisipun ngantos dumugi sakmenika taksih dipun simpen wonten Museum  Radya Pustaka Surakarta, Reksa Pustakas Mangkunegaran lan ing took-toko buku.

Para sutresna, sumangga kulo aturi maos    piyambak, mrih dsaged ngrasakaken tata bahasanipun saha inggil kasusastranipun, langkung-langkung ageng sanget gina faedahipun kangge gesang ing donya menapa wonten ing akherat  naming aslinipun buku punika mawi seratan basa jawi.

Kesaktianipun RNg. Ranggawarsito ;

Ing buku babad Ranggawarsitan nerangaken bilih Panjenengannipun nalika pinuju nyerat ing mejanipun ngertos-ngertos gagang pennipun dipun selehaken lan  enggal nyancutaken lengen rasukannipun lan siaga kados badhe mitulungi satunggaling tiyang ingkang badhe klelep.Sawatawis wekdal Panjenengannipun mundhut gantos agemannipun, jalaran agemannipun teles klebes. Garwanipun ngungun dene wonten kedadosan mekaten, menopo sebab-sebabipun  RNg. Ranggawarsita III Suko katerangan dhateng ingkang garwa menawi ing Gresik meh wae ana korban kecelakaan prau    kang kerem mboten kakinten bilih enjangipun wontentamu  Nahkoda kapal  sesarengaN KALIYAN GARWA PUTRANIPUN ASAL SAKING Gresik dene tujuanipun badhe ngaturaken raos matur nuwun ingkang saageng-agengipun  awit saking  parenganipun ngentas saking bebaya pejah, prau ingkang dipun tumpaki seanak semahipun  meh kemawon klelep ing satengahing seganten. Lajeng RNg. Ranggawarsita paring pangandikan bilih ingkang paring pitulungan punika sanes kula  ananging Gusti Allah ingkang Maha Kuwaos kulo naming sasdremi nindakaken  , monggo kito sami ngaturaken puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah supados kita tansah pinaringan tuntunan rachmat lan hidayahipun.Pakarti punika nelakaken saking anggennipun raos social saha setya raos pasedherekannipun.

Para kadhang sutresna  ing padhusunan,  Panjenengannipun RNg. RANGGAWARSITA  mampu nyerat filsafat, bilih ramalannipun tepat wekdalipun umpaminipun ; Bab njeblugipun Redi Merapi ingkang gegirisi        ngantos sedinten kaping tigang rambahan ing tahun 1852  wekdal punika ngadepi sedanipun Ibu , garwa saha putranipun RM. Sumbada.  Bab punika sampun dipunpirsani ing sakderengipun sagedel gambar bumi Eropa miturut pemanggih  limrah mboten badhe saged jer dereng nate Panjenenengannipun  rawuh dhateng Eropa sanajan to makaten samudayanipun punika kepanggih cocok kaliyan kawontenannipun sasampunnipun rencang-rencangipun RNg. Ranggawarsita      ingkang saking Eropa ngawuningani, umpamanipun  Tuan C.F. Winter, Yonas Fortier, Dowing Yansen lan sanes-sanesipun.

Para kadhang sutresna, mugi atus kula sapolo puniko sageto raos thukul greget kepengin rawuh ziarah wonten ing Makam RNg. Ranggawarsita ingkang mapan wonten Desa Palar, Kec. Trucuk, Kab. Klaten.

Para kadhang sutresna,sasampunipun dipun wonteni bedhah buku RNg.Ranggawarsita rikala tanggal 03 Mei 2005,kangge mujudaken makam RNg.Ranggawarsito dados daerah tujuan wisata ingkang katah dipun rawuhi dening wisatawan utawi peziarah saget dipun cethakaken mitos  enggal ngenginggi RNg.Ranggawarsita.Bapak Darmanto jatman ngendikaken tanpa wontenipun mitologi  RNg.Ranggawarsita,upaya kangge narik wisatawan wontwn makam RNg.Ranggawarsita mboten saget kasil,ananging piyambakipun panring pitwdagh sampun ngantos pangripta mitos punika dados penipuan dating engunjung utawi wisatawan.ingkang perlu dipun gantosaken,inggih langkah cerdas kangge mujudaken makam RNg.Ronggowarsito.dados daerah tujuan wisata ziarah tanpa ngorbanaken hal penting sanesipun,kadosto pembodohan utawi mejahaken sikap kritis masyarakat.

Para pamiarsa sumangga kita sedoyo tansah nggatosaken pithedahipun RNg.Ranggawarsito wonten kutipan Serat Kala Thida inggih supadhos kita sedoyo tetep eling lan waspada amargi sak begja-begjane wong kang lali luwih begja wong kang eling lan waspada.

Mekaten ingkang saget kawula aturaken. Mbok bilih wonten kekiranganipun,kula nyuwuyn pangapunten,kita saged pinanggih malih wonten siaran wulan candhakipun.

Maturnuwun.

Wassalamualaikum W.r.Wb.

Klaten,23 Oktober 2009

A.n KEPALA DINAS BUDPARPORA                                    KAB.KLATEN

KABID.KEBUDAYAAN

Drs.SISWANTO,SAP.MM

, ‘

Iklan

Perihal pijarpatricia
ADITYO KUSNADI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: