BAHAN SIARAN PEDESAAN DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA

BAHAN SIARAN PEDESAAN DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA

H   A  R  I              ;  JUM’AT

T A N G G A L      ;  23 OKTOBER 2009

J  A  M                  ;  11.30 s/d 12.00 WIB

DI RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN

Gendhing…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Assalamu’alaikum wr. Wb.

Para pamiarsa, sugeng siang sugeng pinanggih malih kaliyan kulo saking  Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Klaten.

Para kadhang sutresno ing padhusunan, sak derengipun siaran kawiwitan , sumonggo kulo dherekaken sesarengan ngaturaken puji syukur wontenngarsanipun Gusti Allah , inggih awit saking keparengipun lumunturing sih kenikmatan ingkang kaparingaken dhumateng kito sami, inggih awujud kasarasan, kawilujengan, panjang yuswo lan sakpiturutipun.  Langkung-langkung para kadhang mitro ing  padhusunan ingkang sampun saged nyekapaken tugas kewajiban ayahan kanthi sae, ingkang puniko mugi-mugi Allah tansah paring rachmat saha hidayahipun dhumateng kito sami, saged damel santosaning budi, tansah winengku ing karaharjan. Amiiin, amin yarobul’alamin.

Para  kadhang , wonten  ing siaran siang puniko badhe kulo aturaken  ‘ BABAGAN RIWAYATIPUN              P UJONGGONAGENG  R.Ng.  RONGGOWARS ITO  ‘ Ingkang mapan wonten  Desa  Palar ,Kec. Trucuk, Kabupaten Klaten.

Para kadhang sutresna, Desa Palar  sampun kondhang wiwit rumiyin  kabektosaking hasil taneman soto, soho usaha lempengipun  [tetedan ingkang kadamel saking beras ketan] kados karak. Kajawi kasebat ing nginggil, ugi wontenipun pasareyan [ makam ] Pujonggo Ageng Kraton Surakarta Hadiningrat asma Raden Ngabehi Ronggowarsito III ingkang kondhang kaloka, kajono priyo saindenging Nusantoro.  Arah lan tebihipun saking kitho Klaten kirang langkung antawis 12 km arang mangidul wetan pasareyan puniko dening masyarakat dhusun Palar dipun anggep keramat utawi wingit, panganggep puniko ngantos dumugi tlatah Surokarto lan Nusantoro umumipun.

Ingkang sami sumarte wonten ing pasareyan Palar antawisipun ;

 1. Makam Krt. Sujana Pura [ Paneran Karang Gyam]
 2. Makam K.A.  Nayamanggala
 3. Mkam KRT. Wangsabaya
 4. Makam K.A. Nayatruna
 5. Makam Tirtadrana
 6. Makam R. Bagus Tlaga l;an R. Bagus Gumuyur kekalihipun putro kembar
 7. Makam RNg. Sudiradirja I [ Gantang]  Pangripto tembang macapat cengkok Palaran
 8. Makam RNg. Ronggowarsito III
 9. Makam kerangka  Tuan Carel Frederik Winter lan isteri   piyambakipun  kanca kaliyan Sang Pujonggo, dados guru basa  jawa.

Kajawi  makam kasebat ing nginggil ugi wonten sumur kuno , antawisipun 9 makam kasebut ingkang saged dipun kenal dening masyarakat umum inggih makamipun RNg. Ronggowarsito III , kados pundi kok mekaten?  Inggih  sebab kala sugengipun Panjenengannipun ageng sanget lelabetannipun tumrap dhateng masyarakat, Nusa lan  Bangsa.

Kacetha kaserat ing buku ciptaannipun kanthi susunan basa ngkang endah kasusastrannipun lan inggil sanget pigunanipun tumrap manungsa ingkang betahaken . Kanthi mekaten Panjengannipun pikantuk gelar ‘ PUJANGGA AGUNG’ cocok ugi kaliyan   ngendikanipun suwargi Bp. Profesor Mr. Muhammad Yamin nalika Panjenengannipun rawuh ing pasareyan Th. 1935 Panjenengannipun nyebat ‘PUJANGGA BESAR’ kabekta saking inggiling kasusastranipun, sakti lan filsafatipun. RNg. Ranggawarsita kondhang menggah kasusastranipun, kacetho saking kathahipun buku karya tulisipun ngantos dumugi sakmenika taksih dipun simpen wonten Museum  Radya Pustaka Surakarta, Reksa Pustakas Mangkunegaran lan ing took-toko buku.

Para sutresna, sumangga kulo aturi maos    piyambak, mrih dsaged ngrasakaken tata bahasanipun saha inggil kasusastranipun, langkung-langkung ageng sanget gina faedahipun kangge gesang ing donya menapa wonten ing akherat  naming aslinipun buku punika mawi seratan basa jawi.

Kesaktianipun RNg. Ranggawarsito ;

Ing buku babad Ranggawarsitan nerangaken bilih Panjenengannipun nalika pinuju nyerat ing mejanipun ngertos-ngertos gagang pennipun dipun selehaken lan  enggal nyancutaken lengen rasukannipun lan siaga kados badhe mitulungi satunggaling tiyang ingkang badhe klelep.Sawatawis wekdal Panjenengannipun mundhut gantos agemannipun, jalaran agemannipun teles klebes. Garwanipun ngungun dene wonten kedadosan mekaten, menopo sebab-sebabipun  RNg. Ranggawarsita III Suko katerangan dhateng ingkang garwa menawi ing Gresik meh wae ana korban kecelakaan prau    kang kerem mboten kakinten bilih enjangipun wontentamu  Nahkoda kapal  sesarengaN KALIYAN GARWA PUTRANIPUN ASAL SAKING Gresik dene tujuanipun badhe ngaturaken raos matur nuwun ingkang saageng-agengipun  awit saking  parenganipun ngentas saking bebaya pejah, prau ingkang dipun tumpaki seanak semahipun  meh kemawon klelep ing satengahing seganten. Lajeng RNg. Ranggawarsita paring pangandikan bilih ingkang paring pitulungan punika sanes kula  ananging Gusti Allah ingkang Maha Kuwaos kulo naming sasdremi nindakaken  , monggo kito sami ngaturaken puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah supados kita tansah pinaringan tuntunan rachmat lan hidayahipun.Pakarti punika nelakaken saking anggennipun raos social saha setya raos pasedherekannipun.

Para kadhang sutresna  ing padhusunan,  Panjenengannipun RNg. RANGGAWARSITA  mampu nyerat filsafat, bilih ramalannipun tepat wekdalipun umpaminipun ; Bab njeblugipun Redi Merapi ingkang gegirisi        ngantos sedinten kaping tigang rambahan ing tahun 1852  wekdal punika ngadepi sedanipun Ibu , garwa saha putranipun RM. Sumbada.  Bab punika sampun dipunpirsani ing sakderengipun sagedel gambar bumi Eropa miturut pemanggih  limrah mboten badhe saged jer dereng nate Panjenenengannipun  rawuh dhateng Eropa sanajan to makaten samudayanipun punika kepanggih cocok kaliyan kawontenannipun sasampunnipun rencang-rencangipun RNg. Ranggawarsita      ingkang saking Eropa ngawuningani, umpamanipun  Tuan C.F. Winter, Yonas Fortier, Dowing Yansen lan sanes-sanesipun.

Para kadhang sutresna, mugi atus kula sapolo puniko sageto raos thukul greget kepengin rawuh ziarah wonten ing Makam RNg. Ranggawarsita ingkang mapan wonten Desa Palar, Kec. Trucuk, Kab. Klaten.

Para kadhang sutresna,sasampunipun dipun wonteni bedhah buku RNg.Ranggawarsita rikala tanggal 03 Mei 2005,kangge mujudaken makam RNg.Ranggawarsito dados daerah tujuan wisata ingkang katah dipun rawuhi dening wisatawan utawi peziarah saget dipun cethakaken mitos  enggal ngenginggi RNg.Ranggawarsita.Bapak Darmanto jatman ngendikaken tanpa wontenipun mitologi  RNg.Ranggawarsita,upaya kangge narik wisatawan wontwn makam RNg.Ranggawarsita mboten saget kasil,ananging piyambakipun panring pitwdagh sampun ngantos pangripta mitos punika dados penipuan dating engunjung utawi wisatawan.ingkang perlu dipun gantosaken,inggih langkah cerdas kangge mujudaken makam RNg.Ronggowarsito.dados daerah tujuan wisata ziarah tanpa ngorbanaken hal penting sanesipun,kadosto pembodohan utawi mejahaken sikap kritis masyarakat.

Para pamiarsa sumangga kita sedoyo tansah nggatosaken pithedahipun RNg.Ranggawarsito wonten kutipan Serat Kala Thida inggih supadhos kita sedoyo tetep eling lan waspada amargi sak begja-begjane wong kang lali luwih begja wong kang eling lan waspada.

Mekaten ingkang saget kawula aturaken. Mbok bilih wonten kekiranganipun,kula nyuwuyn pangapunten,kita saged pinanggih malih wonten siaran wulan candhakipun.

Maturnuwun.

Wassalamualaikum W.r.Wb.

Klaten,23 Oktober 2009

A.n KEPALA DINAS BUDPARPORA                                    KAB.KLATEN

KABID.KEBUDAYAAN

Drs.SISWANTO,SAP.MM

, ‘

Iklan

RESENSI BUKU: Band yang Dilupakan Waktu ; Biografi Lengkap Guns N’ Roses

RESENSI BUKU

Judul Asli                            :  The Band That Time Forgot ; the complete unauthorized Biography of Guns N’ Roses.

Judul Versi Indonesia    :  Band yang Dilupakan Waktu ; Biografi Lengkap Guns N’ Roses.

Pengarang                          :  Paul Stenning

Penerbit Asli                     :  A Chrome Dreams Publication, UK, 2004

Penerbit Versi Terjemahan Indonesia   :  Penerbit Jalasutra (Ayyana), Yogyakarta, 2009

Buku setebal 324 halaman ini menceritakan perjalanan hidup GNR, perjalanan hidup band yang mendapat julukan “Band Paling Berbahaya di Dunia”, suatu julukan yang muncul dari personel GNR sendiri dan telah menjadi julukan umum bagi band itu semasa akhir 1980-an hingga awal 1990-an.

Tidak banyak band rock pada masa 1987 dengan satu album debut dan langsung sangat terkenal dengan cepat dan sejak album tersebut dirilis GNR menjadi salah satu band terbesar di dunia. Kontoversi mengenai cover sampul album Appetite For Destruction (AFD) justru mengangkat popularitas album ini. Awalnya sampul album pertama ini bergambar adegan penganiayan robotic, setelah berbagai kecaman maka berganti menjadi logo salib milik para anggota band yang disensor. Inilah awal mulai GNR menjadi sangat terkenal, dan album AFD menjadi album paling fenomenal GNR.

Berbagai peristiwa yang diceritakan dalam buku ini diambil dari berbagai kutipan wawancara oleh para anggota Gunners dan orang-orang di sekitarnya. Buku ini juga bisa dibilang 90% bercerita tentang Axl Rose, dalam buku ini dibahas masa kecil Axl dengan ayah tirinya yang suka menganiaya, hingga akhirnya Axl baru sadar pada umur belasan tahun yang sebelumnya ia mengira bahwa ayah kandungnya telah meninggal dunia ternyata masih hidup.

Bab awal buku ini banyak bercerita tentang awal terbentuknya GNR, mulai dari jaman Hollywood Rose dan LA Guns. Perjalanan Izzy dan Axl hingga menemukan Slash dan Steven Adler, kemudian Duff Mc Kagan, lima orang inilah yang kemudian disebut sebagai “The Original Guns”.

Kehidupan Axl yang kejam semasa kecil ternyata mempengaruhi perilaku dia sampai saat ini, setidaknya Axl pernah diperiksa ahli-ahli psikologi dan sifat Axl memang sebuah pemberontakan dari penganiayaan ayah tirinya. Kondisi kejiwaan Axl yang terguncang dapat divisualisasikan dalam video Welcome to The Jungle, saat Axl berada dalam kursi listrik.

Slash sang gitaris yang dianggap Axl sebagai “Raja Bir”, Steven Adler yang dianggap Axl sebagai “Pengguna Mariyuana paling besar yang pernah saya kenal”, Duff Mc Kagan yang faktanya meminum dua setengah gallon vodka dan menghisap seperdelapan ons kokain per-hari dan Izzy  teman semasa kanak-kanak Axl yang merupakan satu-satunya anggota GNR yang lulus dari College. Kelima orang itu adalah kekuatan yang hebat, dan uniknya pada masa itu GNR dapat menghasilkan keajaiban hanya dari ujung-ujung jari seorang anggotanya. Misalnya saja pada masa itu ada band Motley Crue yang tidak memiliki keunikan seperti itu, mereka adalah tandem empat orang dalam satu band dan kurang begitu diterima tanpa Vince Neil, terbukti bahwa kimia mereka mengandalkan perpaduan empat anggota orisinil. Sedangkan bagi Guns N’ Roses, mereka mudah menghasilkan lagu-lagu hebat hanya dengan mengandalkan Izzy atau Duff untuk bernyanyi. Dan ketika semua anggota-aggota orisinil band mulai keluar dan dipecat sampai hanya tersisa Axl, kimia tersebut tetap ada.

Kehidupan GNR penuh dengan narkotika, seks dan alcohol. Sempat suatu ketika GNR mengadakan tur bersama Aerosmith yang pada masa itu telah dinyatakan bersih dari narkoba dan alcohol. GNR sangat hormat kepada Aerosmith yang dianggap sebagai senior. Dalam perjalanan bersama Aerosmith inilah para anggota GNR akan segan memakai narkotika dan minum alcohol selama bersama mereka ada Aerosmith. Adalah Joe Perry dan Steven Tyler yang seakan-akan “melarang” penggunaan narkoba dan alcohol bagi personel GNR. Kejadian lucu diungkapkan ketika Slash harus meminum Jack Daniels-nya dengan sebuah mangkuk agar tidak ketahuan Steven Tyler.

Dalam bagian ini, buku bercerita tentang masing-masing lagu yang ada di album AFD. AFD menjadi album yang mampu menghantarkan GNR tur keliling dunia, bahkan pada masa itu GNR bisa bermain di Australia, suatu hal yang sangat fantastis pada masa itu untuk sebuah band yang baru menelurkan satu album.

Tur yang sangat padat dijalani pada tahun 1987 – 1988 membuat para penggemar mulai menagih sebuah album baru untuk menambah materi lagu-lagu GNR. Pihak GNR, terutama Axl mengungkapkan bahwa mereka berencana membuat album hebat awal tahun 1990, namun untuk memuaskan hasrat para penggemar dirilislah sebuah album mini yang beberapa lagu di dalamnya diambil dari lagu-lagu lama milik band lain seperti Rose Tatto dalam lagu Nice Boy, dan lagunya Aerosmith, Mama Kin. Album yang awalnya dimaksudkan untuk mengisi “kekosongan” jeda ini ternyata mendapat sambutan yang hebat dari penggemar, mungkin karena album ini memuat lagu seperti Patience yang menjadi lagu slow dari GNR yang merupakan salah satu lagu terbaik GNR dengan siulan Axl yang indah dan mudah diingat lagu itu seakan menjadi magnet untuk penjualan album “GN’R Lies” tersebut.

GNR kembali sukses dengan double album Use Your Illusions, dalam era ini Steven Adler sang drummer dipecat gara-gara sering bolak-balik panti rehabilitasi, posisinya digantikan drummer dari The Cult, Matt Sorum. Masuk pula anggota keenam GNR yaitu Dizzy Reed (Keyboard), yang dikemudian hari Dizzy menjadi satu-satunya personel yang bertahan menemani Axl Rose.

Perjalanan Use Your Illusions Tour diceritakan di sini, sebelum sampai album dirilis konser keliling dunia itu mencatat rekor dengan penampilan live terbanyak sebagai band rock waktu itu (entahlah sekarang rekor itu sudah terpecahkan atau belum) dimulai 24 Mei 1991 – 17 Juli 1993, dengan 192 show.

Kerusuhan terjadi di Riverport Amphitheatre,  St. Louis, Missouri, tahun 1991. sebuah kerusuhan yang dikobarkan oleh pemimpin suatu genk sepeda motor. Stump, dari The Saddle Tramps, mengganggu penggemar di baris depan. Axl meminta para petugas keamanan untuk menyingkirkan orang itu. Tetapi karena para petugas keamanan adalah teman geng sepeda motor tersebut, maka mereka menolak permintaan Axl. Genk itu kemudian menghalau Axl dengan mengayunkan kamera. Axl sekali lagi meminta petugas keamanan untuk mengekstradisi sang pengendara motor, sekali lagi petugas keamanan menolak permintaan Axl. Axl langsung menangani sendiri masalah itu, ketika lagu Rocket Queen sedang ditampilkan, Axl melompat kea rah kerumunan penonton untuk menghadapi sang pengendara motor. GNR keluar panggung, tetapi sebenarnya GNR ingin kembali ke panggung meneruskan beberapa lagu tersisa, tapi keadaan semakin memburuk, benda-benda dilempar ke panggung, semua sound, amplifier, piano milik Axl, perlengkapan video dan peralatan drum hancur.   Beberapa penonton cidera, dan beberapa pihak keamanan cidera parah, pihak GNR mengalami kerugian dalam peristiwa ini yang menyebabkan tiga pertunjukan lain ditunda. (lihatlah peristiwa ini dengan search di youtube “Guns N’ Roses – Live in St.Louis 1991 – Rocket Queen” / “Guns N’ Roses – St.Louis Incident 1991”)

Dampak dari kerusuhan ini tidak hanya kerugian, tapi awal mula dari perpecahan di tubuh GNR. Adalah Izzy Stradlin yang muak dengan reaksi Axl di atas panggung. Inilah awal mula perpecahan antara Axl dan Izzy, hingga 31 Agustus 1991 di Wembley Stadium London, adalah konser terakhir Izzy sebagai anggota GNR. Izzy “dipecat” oleh Axl (secara resmi Izzy mengundurkan diri dan menggarap proyek solo album), mengecilkan semua peranan Izzy dalam banyak lagu yang diciptakannya. Secara resmi memang Izzy yang menyatakan mengundurkan diri, tapi dalam pengakuan Izzy, dia telah ditekan Axl. Axl berkomentar bahwa Izzy telah memainkan kekuasaan (GNR adalah band dengan pendiri utama Izzy dan Axl, dua orang ini juga pencipta lagu terbanyak di GNR).

Setelah album itu, GNR nyaris berpesta pora dengan keuntungan yang ada, hingga melupakan pembentukan materi untuk sebuah album berikutnya. Kemudian November 1993 dirilis album Cover Version yang berisi lagu-lagu dari band pujaan masing-masing personel. Album ini tidak laku, setidaknya bila diukur dan dibandingkan dengan album-album sebelumnya.

GNR berencana membuat Album besar yang kemudian diberi judul “Chinese Democracy”, begitu rumitnya perencanaan album ini hingga tahun 1996 Slash keluar, dan Duff keluar akhir 1997. Matt Sorum dan Gilby dipecat (Gilby sempat menuntut pihak GNR dalam hal financial).

Slash mengumpulkan Matt, Duff dan Izzy untuk mengambil alih nama GNR, tapi gagal dan akhirnya Slash bersama Duff dan Matt membentuk Velvet Revolver.

Kehidupan Axl terasing, penampilan live terakhir dari Axl adalah ketika bernyanyi dengan Bruce Springsteen di Upacara Peresmian 1994 Rock N’ Roll Hall of Fame di Waldrof Astroria Hotel, New York. Menyanyikan lagu Come Together. Tidak dapat dipercaya bahwa Axl Rose membutuhkan waktu enam tahun untuk tampil di panggung publik dalam jenis apapun. Jelas sorotan media selama bertahun-tahun membuat dia merasa lebih suka jauh dari perhatian publik.

Axl muncul kembali pada bulan Juni 2000 di Cat Club West Hollywood dengan house band The Starfuckers yang merupakan band yang dipimpin oleh mantan gitaris mereka, Gilby Clarke. Penampilan live pertama sejak tahun 1994 itu dia menyanyikan tanpa persiapan dua lagu Rolling Stone, Wild Horse dan Dead Flower.

Setelah itu Axl bersama formasi baru GNR sering muncul di publik dan muncul di MTV pada tahun 2002 menyanyikan gabungan lagu Welcome to The Jungle, Madagascar dan Paradise City. Konser Chinese Democracy World Tour telah dimulai dari 1 Januari 2001 dan sampai sekarang masing terus berlangsung  (setidaknya ini akan memecahkan rekor sebagai tour terlama di dunia??), banyak personel yang silih berganti dalam formasi Chinese Democracy ini.

Buku ini dalam bab akhir hanya berandai bahwa GNR akan kembali untuk menghentak dunia rock, dan berharap agar Chinese Democracy akan benar-benar dirilis.

Kritik terhadap buku ini

Buku ini hanya mengandalkan kumpulan wawancara dari personel-personel GNR, penulis mengungkapkan bahwa Axl pun bahkan tidak tahu bahwa ada buku ini yang telah diterbitkan. Penulis hanya melakukan wawancara yang lebih mendalam kepada mantan drummer Steven Adler, dan sisanya hanya cuplikan wawancara dari berbagai tahun.

Buku ini tidak disusun berdasarkan kerangka kronologis, beberapa kejadian dan cuplikan wawancara tidak disertai dengan tanggal atau kapan waktunya. Padahal, tanggal, atau setidaknya bulan sangat menentukan segi historisnya. Kejadian kerusuhan di St.Louis tidak disertai dengan tanggal dan bulan kejadian, pembaca harus repot-repot menengok jadwal konser yang terinci di bab akhir, benar-benar tidak cocok disebut sebagai buku sejarah, Karena buku sejarah selalu menunjukkan waktu kejadian, bukan hanya apa saja kejadian yang terjadi dan dampak yang ditimbulkan. itulah apa yang terjadi dalam buku ini.

Buku ini diterbitkan oleh penerbit pusat tahun 2004, artinya pada tahun ini album Chinese Democracy masih dalam proses penyempurnaan dan belum dirilis. Hingga akhirnya buku ini hanya bisa berandai-andai dan sempat pesimis bahwa Chinese Democracy bisa benar-benar dirilis.

Chinese Democracy akhirnya dirilis tanggal 23 November 2008, dengan banyak penundaan sebelumnya. Chinese Democracy  dilarang beredar di daratan China karena muatan lagu dalam album ini yaitu lagu Chinese Democracy menulis kekejaman pihak komunis terhadap golongan Falun Gong. GNR disensor oleh Pemerintah Cina, situs-situs resmi GNR diblok dan pengguna internet tidak bisa mengakses berita apapun mengenai GNR.

Chinese Democracy adalah akhir dari penantian panjang, yang menghidupkan kembali band yang sempat mati suri ini, walaupun hanya tersisa Axl Rose seorang tapi warna music GNR sekarang ini jauh lebih bervariatif ketimbang album-album pendahulunya. Tak heran mengapa Axl membutuhkan waktu lebih dari 14 tahun untuk proyek album ini. (lihat lagu 14 years dalam album Use Your Illusions 2)

Guns N’ Roses dengan hitsnya antara lain : Welcome to The Jungle, Sweet Child O’ Mine, Paradise City (Appetite For Destruction – 1987) ;  Patience (GN’R Lies – 1989) ; Don’t Cry, November Rain, Estranged, You Could Be Mine (Use Your Illusions – 1991) ; Since I Don’t Have You (The Spaghetti Incident – 1993) ; Oh My God (Single 1999) ; Street Of Dreams, Chinese Democracy, There Was A Time (Chinese Democracy – 2008).

—-[0]—-

KOMUNIKASI POLITIK

Definisi  Komunikasi Politik :

Denton and Woodward

„Murni diskusi tentang pembagian dari sumber hasil publik pejabat pemerintah (orang yang diberi kekuasaan untuk melegalkan, keputusan eksekutif dan legislatif), dan pejabat pendukung.“

„Faktor kritis yang membuat komunikasi politik tidak dari sumber pesan, tetapi dari konten dan tujuan.“

Doris Graber

„Bahasa Politik“ tidak hanya retorika tetapi tanda paralinguistik seperti bahasa tubuh dan aksi politik seperti boikot dan protes.

Brian McNair

 1. Semua bentuk dari komunikasi dijalankan oleh politikus dan actor politik lain untuk tujuan dari pencapaian spesifik obyektif.
 2. Komunikasi dialamatkan kepada actor tersebut melalui non politikus seperti pemilih dan penulis artikel Koran.
 3. Komunikasi tentang actor itu dan aktivitas mereka yang tercakup dalam liputan berita, editorial dan media diskusi politik.

Gabriel Almond

 • Komunikasi Politik merupakan salah satu dari fungsi input sistem politik yang menyebabkan bekerjanya semua fungsi dalam sistem politik.
 • Komunikasi politik mengalirkan pesan-pesan politik berupa tuntutan, protes, dan dukungan (aspirasi dan kepentingan) ke jantung (pusat) pemrosesan sistem politik; dan hasil pemrosesan itu yang tersimpul dalam fungsi output dialirkan kembali oleh komunikasi politik yang menjadi feedback sistem politik.

Komunikasi Politik di Indonesia

Peran media massa dalam konstruksi komunikasi politik Indonesia sangat besar, dimulai dari tahun 1998 ketika media massa berhasil membuat public untuk bergerak melawan kekuasaan yang lebih dari 30 tahun di Indonesia. Demonstrasi hampir di seluruh kota di Indonesia tidak lepas dari peranan media massa untuk member informasi yang actual ke seluruh pelosok tanah air.

Era reformasi kebebasan pers mulai terbuka dan bentuk komunikasi politik benar-benar dalam ranah demokratisasi. Aktor-aktor politik menggunakan media untuk berkampanye menggalang dukungan, pada pemilu 1999 yang diikuti oleh 48 partai politik banyak bermunculan iklan-iklan partai politik di media. Banyaknya media di Indonesia dimanfaatkan untuk kepentingan politik melalui iklan-iklannya.

Bagaimanapun juga, kini iklan-iklan politik di Indonesia belum memberikan sesuatu yang baik bagi masyarakat indonesia. Walaupun efektif, iklan-iklan politik di Indonesia kini dihadapkan oleh kesadaran dan pengetahuan sebagian besar masyarakat yang rendah terhadap politik. Akibatnya, iklan politik cenderung langsung diterima tanpa pengkritisan sebelumnya. Kondisi seperti ini akhirnya hanya menampilkan politik ikon atau simbol saja, yaitu politik yang berdasarkan ikon yang dibentuk dengan citra tertentu di media massa  bukan iklan politik substansial yang berdasarkan rekam jejak para tokohnya serta kemampuan mereka untuk menyusun dan melaksanakan program kerja yang menjawab kebutuhan masyarakat[1].

Pada pemilu 2009 media juga berperan penting dalam proses komunikasi politik, banyak partai politik yang menganggarkan banyak untuk beriklan di media cetak maupun elektronik agar menarik calon pemilih. Pemilu Presiden 2009 yang terjadi perdebatan sengit dan adu mulut antar kandidat presiden terekam jelas dalam media massa, media massa berperan dalam meraih simpati dari berbagai isu mengenai kandidat-kandidat tersebut.

SBY akhirnya terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia untuk kedua kalinya walupun dalam media massa ditampilkan berbagai tentangan dari elite politik lain kepada SBY, namun hal tersebut tidak menggoyahkan public untuk tetap memilihnya.

Belum juga dilantik sebagai presiden para aktor polotik lain mencoba membuka isu di media massa tentang kecurangan pemilu presiden 2009, baik itu DPT maupun hal-hal lainnya.

Kemudian bom yang terjadi di Mega-Kuningan di Hotel JW. Marriot dan Ritz Carlton, membuat SBY menggelar konferensi pers dan seakan-akan menuduh lawan-lawan politiknya untuk menghentikan kiprah SBY, konferensi pers ini hanya berselang beberapa saat setelah kejadian bom Mega Kuningan. Konferensi pers di media itu seakan-akan membuat public menganggap bahwa SBY dalam ketakutan besar dan bertindak gegabah membocorkan informasi rahasia intelejen Negara kepada rakyat,  Banyak politikus yang mengkritik pernyataan SBY tersebut. Dalam waktu yang tidak lama Tim Mega-Prabowo mengadakan jumpa pers untuk mengklarifikasi pernyataan SBY, Prabowo menegaskan bahwa tidak ada niat dari tim Mega maupun tim JK untuk menghabisi karier SBY (Isu ini merebak dengan anekdot media “Mega-Kuningan” yang berarti Mega dan JK (Kuning)). Pernyataan yang tegas dari Prabowo kemudian dibuktikan dengan penangkapan Noordin M.Top gembong teroris yang ternyata menjadi dalang peledakan bom di JW. Marriot dan Ritz Carlton hotel. Pernyataan SBY terbungkam oleh kenyataan itu, kenyataan bahwa bukan lawan politik yang ingin menghabisi SBY tetapi teroris yang dendam kepada pemerintahan SBY karena telah mengeksekusi mati Amrozi dan kawan-kawannya.

Menjelang tanggal 9 Desember 2009 yang merupakan peringatan Hari Anti Korupsi se-dunia kembali membuat SBY ketakutan dan menganggap gerakan itu akan ditunggangi oleh penumpang gelap untuk mendongkel Presiden Susilo Bambang Yodhoyono. SBY sempat mengadakan konferensi pers untuk menyatakan hal ini, namun berbagai ahli politik lagi-lagi menganggap bentuk komunikasi politik SBY ini tidak baik lantaran membuat rakyat ketakutan dengan disebarnya isu tersebut. Malam hari tepat sebelum peringatan Hari Anti Korupsi se-dunia, SBY menggelar jumpa pers lagi untuk memberikan informasi bahwa selama kurun waktu 2004-2009 Indonesia telah cukup berhasil membrantas korupsi. Pidato tersebut kemudian juga menyampaikan agar masyarakat yang turut dalam perayaan hari anti korupsi se-dunia diharapkan berjalan tertib tanpa anarki. Komunikasi politik SBY ini membingungkan lantaran sebelumnya SBY menyatakan bahwa peringatan hari anti korupsi bukan benar-benar untuk merayakan hal tersebut dan sangat ketakutan, tapi setelah dikritik banyak pihak kemudian berubah untuk seakan-akan “mengijinkan” merayakan hari anti korupsi tersebut. Ketika 9 Desember datang, pergerakan public merayakan hari anti korupsi sedunia berjalan cukup tertib walaupun ada kekisruhan di Makkasar, namun semuanya seakan membungkam pernyataan SBY bahwa wacana menggulingkan SBY pada hari itu hanyalah isapan jempol belaka.

Pada masa sekarang ini dibutuhkan seorang pemimpin yang bisa mengerti makna komunikasi politik dengan baik  agar legitimasi yang didapatkannya dapat tetap kuat. Pernyataan SBY yang sebentar saja sudah emosi menanggapi isu-isu dan kadang kala berucap fitnah mambuat para ahli politik mengkritik cara SBY tersebut. Dalam acara Today’s Dialog di Metro TV beberapa waktu yang lalu, Amien Rais mengkritik SBY karena dengan sangat mudah mengucapkan “fitnah”, menurut Amien Rais mengucapkan kata fitnah itu tidak gampang, ini dikarenakan fitnah itu jauh lebih kejam daripada pembunuhan, maka disarankan agar sangat berhati-hati mengucapkannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku teks :

McNair, Brian, An Introduction to Political Communication, London, Routledge, 1995.

Koran / Artikel :

Sunny Tanuwijaya, Iklan dan Peta Politik. Harian Kompas, Rubrik Opini. Selasa, 16 Desember 2008.

Presiden Jangan Panik, Menko Polhukam : Hati-Hati Ada yang Mengacau. Harian Kompas, Selasa 8 Desember 2009.

Aksi 9 Desember. Pernyataan Presiden Peringatan Dini Saja (Anas Urbaningrum). Harian Kompas, Selasa 8 Desember 2009.

SBY Memimpin Jihad, Kapolri: Tak Perlu Khawatir Rusuh. Harian Kompas, Rabu 9 Desember 2009.

Budiarto Shambazy, “People’s Power” Sekali Lagi. Harian Kompas, Rubrik Teropong, Sabtu 12 Desember 2009.

Website / Situs :

http://www.kompas.com “Iklan Politik, KPK, dan DPR yang Lebih Baik“.  14 Oktober 2008

Lainnya :

Today’s Dialog, Metro TV. 29 Desember 2009


[1] http://www.kompas.comIklan Politik, KPK, dan DPR yang Lebih Baik“.  14 Oktober 2008

Kasus Kebijakan Komunikasi ; Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyadapan

NAMA            :  ADITYO KUSNADI

NIM                :  06 / 197067 / SP / 21813

JURUSAN      :  ILMU KOMUNIKASI

MATA KULIAH : KEBIJAKAN KOMUNIKASI

DOSEN   : I GUSTI NGURAH PUTRA dan ANA NADHYA ABRAR

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSUTAS GADJAH MADA

YOGYAKARTA

Kasus Kebijakan Komunikasi ; Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyadapan

Ide mengatur penyadapan adalah ide lama yang kembali muncul. Saat pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, keinginan mengatur penyadapan kuat disuarakan sejumlah anggota DPR. Namun, rencana itu ditarik karena kuatnya penolakan masyarakat. RPP yang disusun sejak Mei 2009 ini kembali digarap oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring.

Dalam draf RPP Penyadapan memang nampak peran Menkominfo di segala lini. Misalnya saja dalam pasal 6 di mana disebutkan intersepsi dilaksanakan berdasarkan PPS yang ditetapkan oleh instansi aparat penegak hukum dan diketahui oleh menteri sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan manusia. Juga dalam pasal 7, Ketentuan lebih lanjut mengenai standar spesifikasi teknis alat, perangkat, dan penyelenggaraan intersepsi diatur dalam peraturan menteri.

Pasal-pasal lainnya yang menunjukkan kewenangan Menkominfo seperti dalam pasal 8 ayat 4 yakni ‘Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan uji laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam peraturan menteri. Yang juga mengkhawatirkan, di dalam pasal 12 disebutkan adanya lembaga audit, namun di ayat (3), diterangkan bahwa lembaga audit itu diatur berdasarkan peraturan menteri.

Dalam Pasal 3 Ayat 1 RPP disebutkan, syarat penyadapan adalah sudah memperoleh bukti permulaan yang cukup. Pasal ini juga mengatur, penyadapan harus mendapat izin dari ketua pengadilan negeri. Selain itu, pemerintah juga bermaksud membentuk Pusat Intersepsi Nasional (PIN) seperti disebut dalam Pasal 10 Ayat 4, yang berkuasa melakukan pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan pelayanan terhadap proses penyadapan. KPK sendiri merasa paling keberatan dengan dua isu pokok ini.[1]

Rencana pembentukan Pusat Intersepsi Nasional (PIN) yang dimuat dalam RPP dipakai untuk menyatukan alat penyadapan. Alasannya menurut Tifatul adalah saat ini alat-alat sadap yang berharga lebih dari 12 miliar per-unit berserakan dimana-mana, rencana pengumpulan ini agar bisa lebih efektif. Menurut sejumlah pihak pembentukan PIN ini tidak efektif karena KPK harus ke Pusat Intersepsi Nasional, lalu ke provider, sehabis provider kembali lagi ke PIN baru ke KPK. Langkah ini tidak efisien dan memakan waktu, sehingga koruptor dikhawatirkan malah cepat kabur selama proses itu berlangsung.

Menkominfo mengaku pernah mendapat masukan dari pelaksana Tugas Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean bahwa kasus yang terungkap dari penyadapan di KPK hanya 5 persen. Dengan demikian, kalau aturan itu berlaku, dia yakin kinerja KPK tidak akan terganggu.[2] Namun, belakangan Tumpak juga bersuara keras dan tegas menolak RPP Penyadapan itu.

Menurut Tifatul, RPP Penyadapan itu, selain amanah Permenkominfo Nomor 11 Tahun 2006, juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Landasan hukum penyadapan penyadapan yang dipakai KPK baru Peraturan Menteri Negara Komunikasi dan Informasi (Permenkominfo) Nomor 11 Tahun 2006 tentang Teknis Penyadapan terhadap Informasi. Oleh sebab itu, RPP Penyadapan yang kini tengah disiapkan pemerintah dinilai akan memberikan landasan hukum yang lebih kuat lagi.

Dalam naskah RPP Penyadapan versi 6 Oktober 2009, ditemukan beberapa ketentuan yang dinilai dapat menghambat kewenangan penyadapan yang dimiliki KPK. Salah satunya adalah diperlukannya penetapan Ketua Pengadilan Negeri (KPN) untuk melakukan penyadapan. Dalam draf RPP penyadapan itu, dijelaskan bahwa penetapan KPN dikeluarkan dalam waktu paling lambat 3 x 24 jam sesudah permintaan diterima.

Salah satu yang melatarbelakangi regulasi tentang penyadapan adalah upaya perlindungan privasi pejabat publik. Para pejabat publik resah dengan tindakan-tindakan penyadapan oleh KPK. Dukungan kalangan DPR terhadap RPP Penyadapan juga didasarkan pada keresahan yang sama. Perlu digarisbawahi, privasi pejabat publik dibatasi oleh prinsip akuntabilitas dan hak publik atas informasi. Merujuk pada UU KIP, seorang menjadi pejabat publik karena dia menjalankan fungsi-fungsi publik sebagaimana diatur dalam undang-undang (prinsip mandatori) serta karena dia didanai dengan dana publik (prinsip penggunaan dana publik).[3]

Kedua prinsip ini mengharuskan pejabat publik pada arus dan lini mana pun untuk terbuka terhadap pengawasan publik (public scrutiny). Hak publik atas informasi selalu mencakup hak untuk mengawasi perilaku dan tindakan pejabat publik (right to observe). Pasal 18 UU KIP dengan jelas menyatakan, prinsip-prinsip perlindungan privasi tidak berlaku untuk mereka yang menduduki jabatan-jabatan publik.[4]

Panduan Pembuatan Kebijakan RPP tentang Penyadapan

Hal-hal yang akan menentukan wujud kebijakan komunikasi adalah panduan yang dipakai oleh para pembuat kebijakan komunikasi. Panduan pembuatan kebijakan komunikasi itu adalah nilai yang mendasari pembuatannya. Sedikitnya ada empat nilai yang biasanya dijadikan panduan oleh para pembuat kebijakan komunikasi.[5]

Pertama, nilai politik. Dalam hal ini, kepentingan politik menjadi dasar utama pembuatan kebijakan komunikasi. Para pembuatnya tidak peduli dengan kondisi lain, seperti dalam RPP tentang penyadapan ini walaupun banyak pihak menyatakan bahwa RPP ini bertentangan dengan UU KPK, tapi tetap saja pemerintah dalam hal ini Depkominfo tetap melanjutkan proses pembuatan RPP ini.

Kedua, nilai organisasi. Yang dimaksud organisasi adalah organisasi yang eksis dalam pemerintahan. Menurut pembuat kebijakan RPP tentang penyadapan, kebijakan ini dibuat untuk memperkuat KPK. RPP Penyadapan itu, selain amanah Permenkominfo Nomor 11 Tahun 2006, juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Landasan hukum penyadapan penyadapan yang dipakai KPK baru Peraturan Menteri Negara Komunikasi dan Informasi (Permenkominfo) Nomor 11 Tahun 2006 tentang Teknis Penyadapan terhadap Informasi. Oleh sebab itu, RPP Penyadapan yang kini tengah disiapkan pemerintah dinilai akan memberikan landasan hukum yang lebih kuat lagi.

Ketiga, nilai ideologis. Yaitu pilihan nilai yang diyakini oleh pembuat kebijakan komunikasi sebagai nilai yang bisa membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Pembuatan RPP Tentang Penyadapan ini menurut Menkominfo Tifatul Sembiring berguna untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM). Tidak adil jika seseorang diam-diam tanpa belum adanya proses penyidikan tiba-tiba direkam atau disadap pembicaraan teleponnya.

Keempat, nilai pribadi. Yaitu menjadikan keinginan sendiri sebagai dasar untuk pembuatan kebijakan komunikasi. Ada kecurigaan berbagai pihak bahwa Depkominfo ingin mengatur segala proses komunikasi di Indonesia.

Kelima, nilai kebijaksanaan. Nilai ini biasanya menyangkut persepsi pembuat kebijakan komunikasi tentang makna kebaikan yang dikandung kebijakan komunikasi. Artinya, persepsi pembuat kebijakan komunikasi tentang kebaikan mewarnai makna yang terkandung dalam kebijakan komunikasi. Dalam RPP tentang penyadapan ini, Depkominfo berharap ada efisiensi dan efektifitas setelah dibentuknya Pusat Intersepsi Nasional (PIN), dibentuknya PIN diharapkan dapat menyatukan banyak alat sadap yang berserakan sehingga memudahkan kerja penyadapan.[6]

Akomodasi Aspirasi dalam Kebijakan RPP tentang Penyadapan

Dalam pembuatan kebijakan ini Menkominfo juga menerima masukan-masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyadapan. Selain itu, Menkominfo dan KPK juga bersepakat untuk menampung masukan dari masyarakat sebagai bahan dari uji publik dalam proses pembuatan RPP tentang tata cara intersepsi.[7] Saat ini, RPP tentang penyadapan tersebut masih disesuaikan di Departemen Hukum dan HAM untuk mendapatkan masukan dan pendapat yang sebanyak-banyaknya. RPP Penyadapan itu pun akan segera diuji publik setelah selesai dikaji Departeman Hukum dan HAM. Depkominfo menargetkan RPP tentang Penyadapan disahkan pada April 2010.

Memang masyarakat bisa mengajukan isu dan pokok persoalan komunikasi yang harus direspons oleh sebuah kebijakan komunikasi. Tetapi usulan itu belum tentu diterima pemerintah sesuai dengan keinginan masyarakat. Tidak jarang bahkan, isu itu ditangkap dan diberi muatan kepentingan pemerintah. Akibatnya, kebijakan komunikasi yang tercipta sangat berpihak pada pemerintah.

Tetapi, begitu pemerintah sudah mengetahui apa dan siapa yang terkait dengan isu, selanjutnya ia bisa mengidentifikasi berbagai kepentingan yang bisa diakomodasi dan implikasi yang mungkin terjadi. Pada saat inilah sebenarnya pemerintah bisa mengakomodasi aspirasi masyarakat. Pada saat ini pula pemerintah bisa menyeimbangkan berbagai kepentingan- kepentingan erat kaitannya dengan hak dan kewajiban suatu pihak. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang bisa mengatur dan menyeimbangkan hak dan kewajiban di dalamnya.[8]

Tentangan dan Ancaman dari Berbagai Pihak

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyadapan yang bermula dari rapat dengar pendapat antara Depkominfo dan Komisi III DPR pada awal Desember lalu, ternyata mendapat tentangan dan suara keras dari berbagai publik.

Hakim konstitusi Akil Mochtar menilai, upaya pemerintah mengatur kewenangan penyadapan dari KPK dalam bentuk RPP tidak dapat dibenarkan. Depkominfo tidak dapat mengatur kewenangan KPK, apalagi kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.[9]

Mahkamah Konstitusi (MK) juga sudah menyatakan kewenangan penyadapan yang dimiliki KPK itu konstitusional. MK mengingatkan, kewenangan itu perlu pengaturan yang diwujudkan dalam bentuk UU. Koalisi RPP Penyadapan meminta MK menegur pemerintah karena dinilai mengabaikan putusan MK. Ini terlihat dari sikap pemerintah yang bersikukuh meneruskan pembahasan RPP Penyadapan. Dari  aspek bentuk pengaturan, penyadapan harus diatur dalam UU dan bukan RPP. Dari aspek substansi pengaturan, RPP itu bermasalah.[10]

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006 tentang Uji Materi UU KPK, ditentukan bahwa syarat dan tata cara tentang penyadapan harus ditetapkan dengan undang-undang, apakah dalam UU KPK yang diperbaiki atau dalam undang-undang lain. Karena itu, rencana Menkominfo membuat rancangan peraturan pemerintah menjadi bertentangan dengan putusan MK.

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Intersepsi atau Penyadapan dinilai bertentangan dengan putusan MK tentang Undang-Undang Komisi pemberantasan Korupsi. Seharusnya tata cara penyadapan harus diterbitkan melalui undang-undang, bukan dengan peraturan pemerintah. Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 itu memuat tentang tata cara penyadapan harus melalui undang-undang. Mekanismenya bisa dilakukan lewat perbaikan UU KPK atau dalam undang-undang lain.[11]

Menkominfo Tifatul Sembiring juga mendapat tentangan keras dari anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Adnan Buyung Nasution terkait dengan perdebatan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyadapan. Adnan Buyung Nasution menganggap bahwa jika RPP ini diteruskan maka  Tifatul Sembiring tak ubahnya adalah seorang “Juru Bicara Koruptor”.

Menanggapi hal tersebut, Tifatul Sembiring mengungkapkan akan segera memensiunkan Adnan Buyung jika tidak mencabut pernyataannya bahwa Tifatul adalah juru bicara koruptor. Menanggapi ancaman tersebut, Buyung justru memperoleh dukungan dari sejumlah pihak. Menurut peneliti hukum Indonesian Corruption Watch (ICW) Febri Diansyah, sebagai anggota Wantimpres, Buyung justru bisa  mengusulkan seorang menteri agar dipensiunkan atau dipecat.[12]

Dasar hukum KPK melakukan penyadapan adalah UU No 30/2002. Dalam peraturan itu secara jelas disebutkan, penyadapan dapat dilakukan sejak kasus dalam penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan. Namun dalam RPP tentang Penyadapan disebutkan, penyadapan hanya dapat dilakukan ketika kasus sudah berada dalam tahap penyidikan. Jika ketentuan di RPP disetujui, berarti melanggar UU KPK. Padahal secara hierarki UU di atas RPP dan sebuah peraturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya.

Menurut catatan ICW, sudah tujuh instansi yang awalnya dibentuk untuk memberantas korupsi, tetapi akhirnya dibubarkan saat mencoba menyentuh kekuasaan.

Pertama, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 228/1967 membentuk Tim Pemberantas Korupsi. Kedua, 31 Januari 1970 lewat Keppres No 12/1970 dibentuk Tim Komisi Empat. Ketiga, pada tahun yang sama diusung nama baru Komite Anti-Korupsi (KAK). Keempat, tahun 1977 muncul Instruksi Presiden No 9/1977 yang membentuk Tim Operasi Tertib. Kelima, tahun 1982 Tim Pemberantas Korupsi diaktifkan kembali meski keppres yang mengatur tugas dan kewenangan tim ini tidak pernah diterbitkan. Keenam, melalui Keppres Nomor 127/1999 dibentuk Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Ketujuh, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19/2000 dikukuhkan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

UU KPK pun tercatat sebagai undang-undang paling sering diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Menurut ICW, telah tujuh kali pula UU itu diuji atau di-Judicial review. Salah satunya menghasilkan pembatalan Pasal 53 tentang eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.[13]

Masalah merebak ketika ICW merilis 13 poin kritis yang berpotensi melemahkan KPK dalam RPP Penyadapan. ICW menemukan hal itu setelah mereka mengkaji RPP tentang Intersepsi versi 6 Oktober 2009.

Beberapa poin yang menjadikan alasan bagi sejumlah kalangan ICW menolak RPP tentang Penyadapan[14] :

1. Menkominfo sepertinya tidak memahami hirarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 10/2004). Menurutnya, sambil menunggu undang-undang (UU) yang mengatur penyadapan disahkan DPR, maka perlu diterbitkan dulu peraturan pemerintah (PP) untuk mengaturnya. Padahal dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006 tentang uji materi UU KPK ditentukan bahwa syarat dan tata cara tentang penyadapan harus ditetapkan dengan undang-undang, apakah dalam UU KPK yang diperbaiki atau dalam undang-undang lain. PP yang secara hirarki berada dibawah UU tidak boleh mengatur materi yang seharusnya diatur dalam UU.

2. Berkali-kali Menkominfo menyatakan bahwa RPP Penyadapan dibuat sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), sehingga seolah-olah kewenangan penyadapan yang dimiliki KPK telah melanggar HAM. Mungkin beliau lupa bahwa menurut UUD ’45 sendiri HAM dapat dibatasi melalui UU dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan HAM orang lain, serta untuk memenuhi tuntutan yang adil dan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Itulah yang menjadi alasan mengapa kewenangan penyadapan oleh KPK sebagaimana diatur dalam UU KPK tidak pernah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi.

3. Dalam naskah RPP Penyadapan versi 6 Oktober 2009 yang dirujuk aktivis ICW, ditemukan beberapa ketentuan yang dinilai dapat menghambat kewenangan penyadapan yang dimiliki KPK, yang salah satunya adalah diperlukannya penetapan Ketua Pengadilan Negeri (KPN) untuk melakukan penyadapan. Ditentukan bahwa penetapan KPN dikeluarkan dalam waktu 3 x 24 jam sesudah permintaan diterima. Proses ini tentu saja dapat menghambat KPK dalam menangani kasus korupsi. Bagaimana seandainya KPK ingin melakukan penyadapan dalam waktu sesegera mungkin agar tidak kehilangan momen? Bagaimana seandainya KPK hendak menyadap pihak-pihak di lingkungan lembaga peradilan itu sendiri? Siapa yang bisa menjamin tidak ada kebocoran informasi atas penetapan KPN tersebut mengingat kenyataan adanya mafia peradilan?[15]

Penutup

Korupsi adalah kejahatan luar biasa dan karena itu KPK dibentuk dengan kewenangan yang luar biasa pula, termasuk kewenangan penyadapan. Faktanya, penyadapan oleh KPK telah membuahkan hasil luar biasa. Karena sifat penyadapan yang rahasia, kita mempertanyakan apakah ada jaminan pemberian izin sampai ke pelaksanaan penyadapan oleh Pusat Intersepsi Nasional tidak bocor atau dibocorkan.

Dalam draf RPP penyadapan itu, dijelaskan bahwa penetapan Ketua Pengadilan Negeri dikeluarkan dalam waktu paling lambat 3 x 24 jam sesudah permintaan diterima. Dengan adanya keharusan meminta izin kepada ketua pengadilan negeri, publik khawatir kewenangan penyadapan yang menjadi salah satu senjata KPK untuk memerangi korupsi akan lumpuh.

Banyak kasus korupsi yang tertangkap KPK berkat penyadapan, diantaranya adalah kasus suap Arthalyta Suryani, suap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Al Amin Nur Nasution oleh Sekretaris Daerah Bintan Azirwan, serta suap oleh petinggi First Media Billy Sindoro kepada Muhammad Iqbal dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Melalui penyadapan pula, KPK berhasil membongkar kasus pengadaan kapal patrol di Departemen Perhubungan, yang menyeret anggota DPR, Bulyan Royan. Tak Kalah Heboh, terbongkarnya dugaan suap dalam pembahasan dana stimulus yang menyeret anggota DPR, Abdul Hadi Djamal. Penyadapan pula yang berhasil menguak dugaan rekayasa terhadap dua pimpinan KPK, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto.[16]

Semoga apabila RPP tentang penyadapan ini disahkan nantinya tidak akan mengebiri peranan KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Referensi :

Abrar, Ana Nadya.2008. Kebijakan Komunikasi : Konsep, Hakekat dan Praktek. Yogyakarta : Penerbit Gava Media

Artikel Koran / Berita Koran :

Ahmad Arif, RPP Penyadapan Untungkan “Cicak” atau “Buaya”?, Kompas, Rabu, 23 Desember 2009

Atur Penyadapan di UU, Menkominfo: RPP Penyadapan Masih Ibarat Buah Mengkal. Kompas, Rabu, 9 Desember 2009

Zainal Arifin Mochtar, “Efek Treadmill”  Pemberantasan Korupsi , Rubrik Opini Kompas, Jumat, 11 Desember 2009

KPK Berikan Masukan, Jaksa Agung Tidak Berkomentar, Kompas, Sabtu, 12 Desember 2009

Tifatul: Amankan KPK. Paksakan RPP Penyadapan, Pemerintah Langgar Konstitusi. Kompas, Selasa, 15 Desember 2009

Pertimbangkan KPK, Menkominfo dan KPK Juga Terima Masukan Masyarakat. Kompas, Rabu, 16 Desember 2009

Agus Sudibyo, Penyadapan dan Keadilan Publik, Rubrik Opini Kompas, Rabu, 16 Desember 2009

RPP Intersepsi, Pengaturan Penyadapan Seharusnya Dihentikan, Kompas, Kamis, 17 Desember 2009

Mengatur Soal Penyadapan, Tajuk Rencana Kompas, Kamis, 17 Desember 2009

Website / Internet :

Ari Juliano Gema, 3 Alasan Mengapa Saya Menolak RPP Penyadapan. www.blogspot.com/arijuliano

Tifatul Adnan Buyung Perang Urat Syaraf, Suara Karya Online, 19 Desember 2009

Draf RPP Penyadapan, pada situs Indonesia Terpopuler

Lainnya :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Versi pdf.

I Gusti Ngurah Putra, Materi Kuliah Kebijakan Komunikasi, Kasus Kebijakan Komunikasi, Rabu, 16 Desember 2009


[1] Ahmad Arif, RPP Penyadapan Untungkan “Cicak” atau “Buaya”?, Kompas, Rabu, 23 Desember 2009.

[2] Ahmad Arif, RPP Penyadapan Untungkan “Cicak” atau “Buaya”?, Kompas, Rabu, 23 Desember 2009.

[3] Agus Sudibyo, Penyadapan dan Keadilan Publik, Rubrik Opini Kompas, Rabu, 16 Desember 2009

[4] Agus Sudibyo, Penyadapan dan Keadilan Publik, Rubrik Opini Kompas, Rabu, 16 Desember 2009

[5] Abrar, Ana Nadya.2008. Kebijakan Komunikasi : Konsep, Hakekat dan Praktek. Yogyakarta : Penerbit Gava Media, hal.71-72

[6] Abrar, Ana Nadya.2008. Kebijakan Komunikasi : Konsep, Hakekat dan Praktek. Yogyakarta : Penerbit Gava Media, hal.71-72

[7] Pertimbangkan KPK, Menkominfo dan KPK Juga Terima Masukan Masyarakat. Kompas, Rabu, 16 Desember 2009

[8] Abrar, Ana Nadya.2008. Kebijakan Komunikasi : Konsep, Hakekat dan Praktek. Yogyakarta : Penerbit Gava Media, hal. 72-73.

[9] Tifatul: Amankan KPK. Paksakan RPP Penyadapan, Pemerintah Langgar Konstitusi. Kompas, Selasa, 15 Desember 2009.

[10] Ibid

[11] Atur Penyadapan di UU, Menkominfo: RPP Penyadapan Masih Ibarat Buah Mengkal. Kompas, Rabu, 9 Desember 2009.

[12] Tifatul Adnan Buyung Perang Urat Syaraf, Suara Karya Online, 19 Desember 2009.

[13] Tifatul Adnan Buyung Perang Urat Syaraf, Suara Karya Online, 19 Desember 2009

[14] Ari Juliano Gema, 3 Alasan Mengapa Saya Menolak RPP Penyadapan. http://www.blogspot.com/arijuliano.

[15] Ari Juliano Gema, 3 Alasan Mengapa Saya Menolak RPP Penyadapan. http://www.blogspot.com/arijuliano

[16] Ahmad Arif, RPP Penyadapan Untungkan “Cicak” atau “Buaya”?, Kompas, Rabu, 23 Desember 2009.

UPACARA TRADISIONAL YAQOWIYU JATINOM KLATEN

Jumat siang, 29 Januari 2010 ribuan orang memadati lapangan dekat Masjid Ageng Jatinom  Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten untuk berebut kue apem yang disebar, yaqowiyu yang dirayakan pada setiap hari Jumat bakda sholat jumat pada pertengahan bulan Sapar ini telah ada sejak jaman sejarah Kyai Ageng Gribig.

Sejarahnya dahulu kala Kyai Ageng Gribig berziarah ke Mekkah dan Menunaikan Ibahdah Haji. Adapun yang menceritakan ziarah ke Tanah Arab sering bersama dengan Sinuhun Sultan Agung. Pada suatu hari, pada Jumat tanggal 15 bulan Sapar tahun Alip 1511, pada waktu ziarah ke Mekkah mendapat apem 3 buah yang masih hangat, kemudian dibawa pulang untuk anak cucunya, ternyata sampai di Jatinom apem tersebut masih hangat. Dengan bersabda “APEM YAQOWIYU” artinya kata Yaqowiyu itu ialah Tuhan Mohon Kekuatan. Berhubung apem buah tangan itu tidak mencukupi untuk anak cucunya, maka Nyai Ageng disuruh membuatkan lagi agar dapat merata.

Kecuali tersebut diatas, Kyai Ageng juga memerintahkan kepada orang-orang Jatinom; bila kebetulan bulan Sapar, agar merelakan harta bendanya sekedar untuk zakat kepada sesame yang datang (mertamu). Oleh karena orang-orang sama tahu bahwa Nyai Ageng sedekah apem, maka kini penduduk Jatinom ikut-ikutan sama membawa apem untuk selamatan. Hanya caranya sekarang orang-orang Jatinom membawa apem, lalu diserahkan kepada Panitia Penyebaran Apem, untuk jumat sesudah sholat jumat disebarkan di lapangan. Sejak kejadian tersebut sampai sekarang tiap-tiap hari Jumat bulan Sapar sekitar tanggal 15, penduduk kota Jatinom berselamatan apem, sesudah kenduri Yaqowiyu, lalu disebarkan.

Pada Kamis siang sebelum apem disebar pada hari jumat, apem disusun dalam dua gunungan yaitu gunungan lanang dan gunungan wadon. Gunungan apem ini lalu akan diarak dari Kantor Kecamatan Jatinom menuju Masjid Ageng  Jatinom yang sebelumnya telah mampir terlebih dahulu ke Masjid Alit Jatinom. Arak-arakan ini diikuti oleh pejabat-pejabat kecamatan, kabupaten, Pemerintah Daerah Kabupaten, Bupati (atau yang mewakili), Disbudparpora (Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga) dari Klaten. Arak-arakan jalan kaki ini juga dimeriahkan oleh marching band, reog, seni bela diri dan mas mbak Klaten yang terpilih.

Setelah kedua gunungan apem sampai di Masjid Ageng Jatinom maka gunungan apem tersebut dimalamkan di dalam Masjid untuk diberi doa-doa. Pada hari Jumat setelah sholat Jumat, apem tersebut disebar oleh Panitia bersama dengan ribuan apem sumbangan dari warga setempat.

 

Penelusuran Hari Jadi Kabupaten Klaten ; THE INVESTIGATION OF KLATEN REGENCY ANNIVERSARY

Penelusuran Hari Jadi Kabupaten Klaten

Daerah yang sekarang menjadi wilayah Kabupaten Klaten merupakan daerah kuno, dalam arti sudah dihuni oleh manusia sejak masa peradaban Hindu dimulai di tanah jawa.

Pada masa awal berdirinya kerajaan-kerajaan hindu jawa, klaten telah tampil kemuka, terbukti ditemukannya peninggalan-peninggalan Hindu-Budha di daerah ini, seperti candi, prasasti, dan benda-benda logam. Hal ini dapat dilihat dari nama-nama desa (daerah) di wilayah kabupaten klaten yang keberadaannya dapat dirunut hingga pada masa Hindu-Budha, seperti Puluwatu (Sekarang Desa Puluh Watu), Gumulan (Desa Gumulan, Kalikotes), Wadi hati (Desa Wedi), Mirah-Mirah (Desa Muruh) dan Upit (Ngupit Kecamatan Ngawen). Bahkan di daerah Ngupit juga diketemukan sebuah prasasti yang berkaitan dengan pendirian desa tersebut sebagai desa perdikan.   Prasasti Upit dikeluarkan oleh rakai Kayuwangi dan bertanggal 11 Nopember 866 M.

Pada masa Kerajaan Islam (Demak,Pajang,Mataram) daerah klaten yang termasuk wilayah negaragung (Negara Agung) juga menyimpan kisah-kisah sejarah yang terdokumentasi dalam cerita rakyat, babad, dan sumber sejarah lainnya. Kisah tentang Kyai Melati yang dipercaya masyarakat klaten sebagai “cikal bakal” kota Klaten merupakan awal adanya pemukiman di kota Klaten. Dari Kyai Melati inilah nanti muncul kata Klaten, namun demikian hingga akhir abad ke-18, nama Klaten belum pernah disebut, baik dalam sumber sejarah tradisional maupun kolonial.

Nama Klaten baru muncul dalam sumber sejarah, ketika desa ini dipilih sebagai tempat pendirian Benteng (Loji). Benteng (Loji) sebagai pusat kekuasaan pemerintah kolonial, setiap pendirian selalu dicatat dan diarsipkan oleh pegawai kolonial. Apalagi benteng (loji) klaten yang disebut juga dengan loji klaten, memiliki fungsi militer dan administrasi yang penting, karena berada tepat di tengah antara kekuasaan Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta, maka segala aktifitas berkaitan dengan benteng (loji) selalu tercatat dengan baik. Pendirian benteng (loji) klaten yang peletakan batu pertamanya dimulai pada hari sabtu, 28 Juli 1804. Pendirian benteng (loji) di desa Klaten dapat dianggap sebagai awal munculnya sebuah pemerintahan supra desa, karena benteng (loji) merupakan simbol kekuasaan, baik tradisional maupun kolonial.

Berdasar pada pendirian benteng inilah, maka pada tahun-tahun berikutnya klaten dipilih sebagai tempat kedudukan pos tundhan pada tanggal 12 Oktober 1840, Kabupaten Gunung Polisi pada tanggal 5 Juni 1847 (berdasarkan Staatsblad no.30 tahun 1847, Staatsblad no.32 tahun 1854 dan Staatsblad no. 209 tahun 1874) dan Kabupaten Pangreh Praja pada tanggal 12 Oktober 1918 (berdasarkan Rijksblad Surakarta, no.23 tahun 1918).

Melihat sejarah-sejarah yang terjadi di Kabupaten Klaten seperti di atas, maka tim penggali hari jadi Kabupaten Klaten memilih tanggal pendirian benteng Klaten sebagai hari dan tanggal kelahiran Kabupaten Klaten. Hal ini didasarkan pada peristiwa awal munculnya nama Klaten dalam sumber sejarah (dasar nomenklatur) dan asas kontinuitas peristiwa-peristiwa sejarah yang ada di Klaten. Di samping itu dukungan sumber sejarah tertulis tentang pendirian Benteng Klaten juga menjadi dasar dipilihnya tanggal 28 Juli 1804 sebagai hari lahirnya Kabupaten Klaten dan telah ditetapkan dengan Perda no.12 tahun 2007, tanggal 18 Juni 2007 tentang hari jadi Kabupaten Klaten.

THE INVESTIGATION OF KLATEN REGENCY ANNIVERSARY

The territory which is now become the region of Klaten Regency is an ancient territory, meaning that it has been inhabited by human being since the period of Hindu civilization started in Java Island.

In the beginning of the the existence of Hindu Java Kingdoms, Klaten has come into being; it is proven by the findings of Hindu-Budha archaeological remains in the area, like temples, ancient inscriptions, and metals. This can be seen from the name of the villages in Klaten that their existence can be linked to the Hindu-Budha period, such as Puluwatu (now Puluh Watu village), Gumulan (Gumulan village, Kalikotes), Wadi Hati (Wedi village), Mirah-Mirah (Muruh village), and Upit (Ngupit village in Ngawen). Moreover, it was found in Ngupit an ancient inscription which can be related to the founding of the village as the perdikan village (the village which was freed from payment of taxes as result of assuming some burden of responsibility). Prasasti Upit was made by Rakai Kayuwangi and dated November 11st 866.

In the period of islamic kingdom (Demak, Pajang, Mataram), Klaten which was included in the negaragung (Negara Agung) zone has historical stories documented in the folklore, chronicle, and other history resources. The story of Kyai Melati believed by Klaten people as the “parentage” of Klaten is the very beginning of settlement in Klaten. From the term Kyai Melati then turned up the word “Klaten”, even so; until the end of 18th century, the name “Klaten” had never been mentioned, whether in the traditonal history resources or in the modern ones.

The name “Klaten” appeared in the history resources when the village was chosen as the area to build Benteng (Loji), warehouse of colonial trading company. Benteng (Loji) as the centre of colonial government, in every founding, it has always be noted and archived by the colonial officials. Moreover, Benteng (Loji) Klaten which is more familiar with Loji Klaten had the important militery and administration function because it was located right in the middle of  Kasultanan Yogyakarta and Kasunanan Surakarta government administration. So, all the activities which was related to Benteng Loji had always been noted well. The founding of Benteng (Loji) Klaten and the put down of the first stone was started on Saturday, July 28th 1804. The founding of Benteng (Loji) in Klaten village could be reputed as the beginning of the emergence of supra village administration, because Benteng Loji was the symbol of power, in traditional and colonial way.

Based on the founding of this Benteng,  in the after years, Klaten was chosen as the place for Pos Tundhan on October 12nd 1840, Gunung Polisi Regency in June 5th 1847 (based on Staatsblad no. 30 year 1847, Staatsblad no. 32 year 1854 and Staatsblad no. 209 year 1874), and Pangreh Praja Regency on October 12nd 1918 (based on Rijksblad Surakarta, no. 23 year 1918).

Considering the history happened in Klaten Regency above, the researcher team of Klaten Regency anniversary choose the date of Benteng Loji Klaten founding as the date of Klaten Regency anniversary. This is based on the early phenomenon of the appearance of the name “Klaten” in the history resources (nomenklatur basis) and continuity principle  of historical phenomena in Klaten. In addition, the support from the written history resources about the founding of Benteng Klaten has also become the reason for choosing July 28th 1804 as the Klaten Regency birthday and it has been set in the Perda (Region Regulation) no. 12 year 2007, dated 18 Juni 2007 about Klaten Regency anniversary.

Sumber Referensi : Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten.

 

Sejarah Pemerintahan di Klaten

Nama-nama Bupati yang pernah menjabat di Klaten

NO

NAMA BUPATI

PERIODE JABATAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

R.T. Mangundilogo

R.T. Surodirjo

R.T. Citrodipuro

R.T. Mangundilogo

R.M.T. Mangunkusumo

R.T. Citrowardono

R.T. Martowardono

R.T. Mangunnagoro

R.T. Sutonagoro

R.T. Mangunnagoro

R.T. Martonagoro

R.T. Pusponagoro

K.R.M.T. Martonagoro

K.R.M.T. Yudonagoro

R.M.T. Pringgonagoro

Dr. Sudomo

Soewarno

R. Kasiran Brotoatmojo

Mochtar

R. Kisworo

R.M. Brotopranoto

M. Pratikno

Sudarto Mardjosantoho

Sutiyoso

Saibani ***

Sumanto

Suharjono

Kasdi, SP

H. Haryanto Wibowo

H. Sunarna, SE, M.Hum

H. Sunarna, SE, M.Hum

              ….. – 1852

1852 – 1860

1860 – 1867

1867 – 1870

1870 – 1887

1887 – 1888

1888 – 1896

1896 – 1897

1897 – 1912

1912 – 1916

1916 – 1919

1919 – 1931

1931 – 1939

1939 – 1946

1946 – 1947

1947 – 1950

1950 – 1950

1950 – 1952

1952 – 1957

1957 – 1959

1959 – 1960

1960 – 1965

1965 – 1966

1966 – 1970

1970 – 1975

1975 – 1985

1985 – 1995

1995 – 2000

2000 – 2005

2005 – 2010  (dipilih melalui Pilkada)

2010 – sekarang  (periode kedua)

 

 

Catatan : *** Tidak sampai 5 tahun karena sakit, ada PLH. Bupati dijabat oleh Sekda Sutono.

 

 

Keluarnya Izzy Stradlin dari Guns N’ Roses

Izzy Stradlin (tengah) tempil bersama 'New' Guns N' Roses tahun 2

Izzy Stradlin (tengah) tampil bersama 'New' Guns N' Roses tahun 2006.

(diterbitkan tanggal 14 – 04 – 2010)

Izzy Stradlin keluar pada akhir tahun 1991. Keegoisan Axl, sering terlambat datang ke konser, Kerusuhan St.Louis dan rencana Axl untuk mengambil alih penuh hak nama Guns N’ Roses membuat Izzy harus keluar. Konser di Wembley Stadium London, Inggris pada 31 Agustus 1991 merupakan konser terakhirnya.

Merefleksikan mundurnya dia dari Guns N’ Roses, Izzy Stradlin menyatakan tidak menyesal atau berniat buruk terhadap siapa pun dalam band.  “Ada kerusuhan di St Louis – ketika hal-hal seperti itu terjadi, Anda mulai bertanya-tanya tentang apa yang seharusnya anda lakukan,” ia mengaku. “Apakah semuanya akan seperti ini? Aku hanya lelah terhadap semua ini, saya harus keluar “. Ujar Izzy Stradlin.   Secara resmi Izzy keluar dari band 7 November 1991, tapi opininya berkata bahwa Axl yang secara tidak langsung telah mendepaknya.

“Saya merasa amat kecewa, dan saya MENYINGKIRKANNYA. Saya sebenarnya tidak begitu suka melakukannya,” Axl berkata tentang teman lamanya.

“Ada beberapa tanggung jawab bagi GNR yang Izzy tidak ingin hadapi. Pada hal-hal tertentu, sebenarnya dia tidak ingin bekerja sekeras yang telah kami lakukan. Dia baru muncul begitu kami akan naik panggung, dan dia sering kecewa ketika saya tidak datang tepat pada waktunya, bermain dan berpisah. Kadang, baru lima menit kami keluar panggung, dia pergi. Dia tidak melakukan sosialisasi dengan band ini pada level apapun. Dia memiliki masalah nyata untuk menjadi bersih dari narkoba dan berada disekitar kami. Dia tidak mampu melakukan berbagai hal yang dibutuhkan dalam Guns N’ Roses.” Ujar Axl.

Setelah Izzy Stradlin keluar, Axl benar-benar mewujudkan harapannya agar GNR dijadikan sebuah institusi. Selain band, GNR kini menjadi kelompok yang tidak dapat disentuh oleh gugatan hukum. Tidak ada anggota yang tidak dapat diganti, kecuali Axl yang telah memutuskan bahwa dirinya satu-satunya yang mampu menjalankan band tersebut secara layak.

“Saya senang kami telah mendapatkan beberapa lagu darinya dan saya senang bahwa dia pergi”, Ujar Axl.

Axl berkata lagi, “Izzy mengumpulkan anggota-anggota band yang lain dan menjadikan mereka menentang saya dengan mengatakan bahwa saya yang telah mendesak dia keluar. Dia banyak mengatakan omong kosong di belakang saya. Dia mencoba membuat suatu permainan kekuasaan dan merusak kami ketika dia keluar. Benar-benar brengsek.”

Tahun 1993, ketika Use Your Illusions Tour memasuki Eropa, Gilby Clarke mengalami cedera karena kecelakaan motor. Pihak GNR kebingungan mencari pengganti, dan ditemukan solusi paling cepat yaitu memanggil kembali Izzy Stradlin untuk mengisi kekosongan. Pilihan cepat ini dibutuhkan karena hanya Izzy yang dianggap mampu memainkan lagu-lagu GNR. Terlepas dari perseteruan dengan Axl sebelumnya, Izzy kemudian benar-benar hadir dalam konser di Eropa.

Setelah Izzy keluar, adalah ironis bahwa band tersebut pada dasarnya kembali ke akarnya dan melucuti semuanya. Mereka melupakan orchestra dan banyak penyanyi latar, dan sebaliknya berkonsentrasi kepada gitar, bass, drum dan suara Axl yang mudah menyesuaikan diri.

Amat memalukan bahwa ‘The Spaghetti Incident?’ menjadi album yang boleh dibilang diabaikan oleh fans di antara semua album GNR. Saat itu publik lebih memperhatikan album Nirvana, ‘Nevermind’ yang dirilis oleh Geffen juga. Hanya sesaat hasrat tentang musik hard rock yang menonjolkan saat-saat menyenangkan surut ketika genre ‘grunge’ yang terkesan takut mencapai kesuksesan dalam tema-tema yang lebih berkaitan dengan realitas dan kesedihan.

Hubungan Izzy dan Axl kembali membaik ketika Izzy tampil bersama Axl dengan GNR format baru. 17 Mei 2006, Izzy tampil bersama GNR menyanyikan lagu Nightrain, Think About You dan Patience.  Sejak saat itu, Izzy sering tampil menjadi bintang tamu GNR dalam konser Chinese Democracy.  Dalam album Chinese Democracy, Axl juga mengucapkan terima kasih kepada Izzy Stradlin, merupakan satu-satunya anggota The Original Guns yang disebut namanya dalam ‘Chinese Democracy’.

14 Years, lagu dalam album Use Your Illusions II mengingatkan kembali persahabatan Izzy dan Axl.

14 Years memang tidak secara kebetulan muncul, lagu ini mulanya diciptakan Izzy untuk 14 tahun persahabatannya dengan Axl. Axl kemudian turut serta dalam penciptaannya, sang Font Man yang bergabung dalam refrain dan jelas bahwa liriknya terutama diciptakan oleh Axl.

Mari kita lihat sedikit saja penggalan lirik lagu ”14 Years” yang terdapat pada album ”Use Your Illusions 2 (1991)”

”But it’s been, 14 Years of silence

It’s been 14 of pain

It’s been 14 Years that are gone forever

And I’ll never have again.”

(Empat belas tahun kesunyian, empat belas tahun rasa sakit. Empat belas tahun yang hilang untuk selamanya, dan tidak akan pernah kualami lagi).